កាហ្វេរបស់យើង

ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

បេសកកម្ម

ក្រុមហ៊ុនកាហ្វេ អឹមខេ មណ្ឌលគីរី ខូអិលធីឌីបានបង្កើតសេវាកម្មដើម្បីបំរើជូនដូចខាងក្រោម៖

* ផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

* ផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោក។

បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងគឺដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវកាហ្វេល្អបំផុតដែលអាចរកបាននៅទូទាំងវិសាលភាពនៃចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនក្នុងតម្លៃសមរម្យខណៈដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ណែនាំរបស់យើង។

ទស្សនៈវិស័យ